De Gooische Muziekschool
Advertentie

Schoolreglement

Schoolreglement 

Artikel 1 - Inschrijving, opzegging en tussentijdse beëindiging


1. Als leerling van de Stichting De Gooische Muziekschool, kunnen zich inschrijven, zij die meerderjarig zijn.

2. Minderjarigen en handelingsonbekwame meerderjarigen dienen een schriftelijke toestemming van hun

wettelijke vertegenwoordiger te overleggen. Deze schriftelijke toestemming kan blijken door

(mede)ondertekening van het inschrijfformulier.

3. Inschrijving kan gedurende het gehele cursusjaar plaatsvinden.

4. Inschrijving vindt uitsluitend schriftelijk plaats via het inschrijfformulier. Adreswijzigingen dienen uiterlijk twee weken voor de
verhuisdatum schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.

5. Inschrijving geschiedt voor een cursusjaar, of voor het resterende deel van een cursusjaar, indien inschrijving in de loop van een
cursusjaar plaatsvindt. Indien een cursus korter duurt dan een cursusjaar, geschiedt inschrijving voor die cursus.

6. Indien voor een cursusjaar is ingeschreven, loopt de inschrijving telkens voor een cursusjaar door, tenzij de leerling vóór 1
juli van enig jaar heeft opgezegd. Dit geldt ook indien inschrijving in de loop van een cursusjaar heeft plaatsgevonden. De opzegging dient schriftelijk aan de
directie te worden medegedeeld.

7. Een verzoek tot tussentijdse beëindiging van de inschrijving dient schriftelijk bij de directie te worden ingediend. De
directie beslist over een dergelijk verzoek. De beslissing wordt zo spoedig mogelijk aan de leerling schriftelijk meegedeeld.

8. Wanneer de inschrijving tussentijds eindigt, blijft desniettemin het cursusgeld voor het geheel verschuldigd, tenzij de directie
redenen aanwezig acht om cursusgeld (geheel of gedeeltelijk) te restitueren.

9. Indien de leerling opzegt tussen 1 juli en 1 september van enig cursusjaar moet deze leerling € 50,-- administratiekosten betalen.

10. Langdurige ziekte (als gevolg waarvan men tenminste 10% van het cursusjaar of de cursus aaneengesloten is verzuimd) kan voor de
directie reden zijn om tot restitutie van cursusgeld (geheel of gedeeltelijk) over te gaan.

11. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.


Artikel 2 - Proeflessen

1. Proeflessen voor privé (individueel) instrumentaal- en vocaal onderwijs.

  1.1.  De proefperiode omvat 10 lesweken, die aaneengesloten moeten worden genomen (m.u.v. de schoolvakanties). 

  1.2.  Proeflessen kunnen niet tussentijds worden beëindigd en zijn niet gratis.

2. Proeflessen voor groepslessen (m.u.v. instrumentale duo - en groepslessen) 

  2.1   De proefperiode omvat 3 lessen,  die aaneengesloten moeten worden genomen (m.u.v. de schoolvakanties). 

  2.2   Proeflessen kunnen niet tussentijds worden beëindigd en zijn niet gratis.

3. Indien de leerling na de proefperiode wil stoppen dient hij dit schriftelijk voor de laatste les mede te delen aan de administratie van
de muziekschool. Bij te late opzegging dient het restant van het cursusgeld tot het einde van het seizoen te worden voldaan. 

 

Artikel 3 -Inschrijfgeld en cursusgeld

1. De leerling betaalt bij de eerste inschrijving eenmalig een inschrijfgeld van € 15,--. Een uitzondering hierop zijn de korte cursussen
waarvoor geen inschrijfgeld gerekend wordt.

2. Daarnaast betaalt elke leerling cursusgeld.

3. U wordt verzocht het cursusgeld per automatische incasso te betalen. Een andere mogelijkheid is betaling per internet bankieren.
Afhankelijk van de hoogte van het cursusgeld dient betaling ineens of in delen (maximaal vier) te geschieden.

4. Bij te late betaling stuurt de administratie een herinnering. Wordt deze 1e herinnering niet voor de vervaldatum
voldaan dan volgt er een 2e herinnering waarbij er € 20 administratiekosten in rekening wordt gebracht. Indien de 2e
herinnering niet voor de vervaldatum voldaan wordt zal de stichting de betaling uit handen geven.

5. Wanneer het cursusgeld (of een deelbedrag, ingeval van betaling in delen) niet tijdig is ontvangen, kan de leerling de toegang tot de
lessen worden ontzegd, zonder dat daarmee zijn betalingsverplichting komt te vervallen.

6. Alle kosten die de stichting moet maken ingeval de leerling zijn betalingsverplichting niet nakomt, zijn voor rekening van die
leerling.
 

Artikel 4 - Mutatie

1. Een verzoek voor mutatie van de lestijden dient schriftelijk bij de directie te worden ingediend. De directie beslist over een
dergelijk verzoek, alsmede de gevolgen voor het verschuldigde cursusgeld. Mocht de muziekschool niet kunnen voldoen aan het verzoek blijft de bestaande lestijd
en het te betalen cursusgeld gehandhaafd.

2. Een leerling kan maximaal 2 keer, mits mogelijk, gratis muteren van lestijd of-dag. Na de 2e keer wordt er € 20
administratiekosten gerekend voor het muteren van de lestijd of -dag.

 

Artikel 5 - Cursusjaar en Lessen

1. Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van enig jaar.

2. Gedurende de schoolvakanties van het basisonderwijs in de regio Noord worden geen lessen gegeven.

3. Indien de docent (door een belangrijke reden anders dan ziekte) verhinderd is om les te geven, probeert de directie voor een vervanger te zorgen.

4. Indien geen vervanger kan worden gevonden, worden lessen die als gevolg van de verhindering van de docent geen doorgang kunnen vinden, op een door de
docent nader te bepalen tijdstip (gedurende het lopende cursusjaar) ingehaald.

5. Indien de docent door ziekte meer dan 1 les verzuimd heeft, zullen er gedurende het seizoen twee vervangende lessen worden geboden.

6. Indien de leerling verhinderd is om een les te volgen, dient de leerling de docent hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Gemiste lessen door
deze reden worden niet ingehaald en niet gerestitueerd.

7. Indien een leerling meer dan 4 lessen aaneengesloten mist door ziekte of andere gewichtige reden (ter beoordeling aan de directie), kan de leerling
schriftelijk restitutie aanvragen. Het cursusgeld kan dan geheel of gedeeltelijk gerestitueerd worden.

8.    Wanneer gemiste lessen, ondanks de daartoe geboden mogelijkheid, niet door de desbetreffende leerling worden ingehaald, blijft desniettemin het cursusgeld
voor het geheel verschuldigd.

 


Schoolreglement